“พวกเราเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลและมัลติมีเดีย”
โดยยึดหลักคุณภาพในการสร้างสรรค์งานควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นเลิศ

      บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด หนึ่งในเครือ
บริษัทจันวาณิชย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านสื่อดิจิตอล
และมัลติมีเดีย โดยพัฒนา สร้างสรรค์และผลิตผลงานในการ
เผยแพร่สาระความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

:: เปลี่ยนความต้องการของคุณให้เป็นจริง ::

      เรารับให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตและพัฒนาผลงาน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าคุณจะถูกจำกัดด้วยงบประมาณ หรือระยะ
เวลาที่สั้นเพียงใด เรายังคงสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานเดียวกันเสมอ รวมทั้งความถูกต้องของเนื้อหา
อย่างครบถ้วน

:: รูปแบบการทำงานของเรา ::

      เราทำการพูดคุยถึงความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก
บวกกับเนื้อหาข้อมูลที่คุณมีอยู่ จากนั้นเราจะระดมสมอง
เพื่อออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการ และ
วัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้ เพื่อนำขั้นตอนเข้าสู่แผนงานต่อไป

"THE BEST WAY TO HAVE A GOOD IDEA IS TO HAVE A LOT OF IDEAS."
— Dr. Linus Pauling —       

       บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด คือผู้นำ
ด้านสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียที่มีศักยภาพและความสามารถ
ทั้งในด้านเครื่องมือ รวมถึงบุคลากรผู้เชียวชาญ ในการ
สร้างสรรค์งานด้านสื่อดิจิตอลและมัลติมีเดียที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรืองานประชาสัมพันธ์
อาทิ e-Learning, e-Training, Presentation, Video
Production, Interface และ 2D Animation

       ด้วยผลงานที่โดดเด่นของบริษัทพาบุญมา จึงทำให้เรา
ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
มากมายอย่างยาวนานและต่อเนื่องเสมอมา โดยยึดหลัก
คุณภาพในการสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นเลิศ

ประเภทของงานที่เราให้บริการ
e-Learning
Online/Offline Interactive Courseware
Learning Objects
Presentation
Corporate & Product Presentation
Video Production
TV Program
Interface
Interface Design for Web Application
and Mobile
2D Animation
2D Animation/Infographic
Training
Classroom/Virtual Classroom
เราภูมิใจในผลงานที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชิ้นงานของลูกค้าทุกท่านด้วยเช่นกัน

• e-Learning •

VDO Capture How to use Program

 
 

e-Book

• Multimedia Presentation •

VDO Production • VDO Presentation

• Interface Design •

 

Virtual Reality • Onboarding program

 
 

• Kinect Game •

 

• PQ Labs Touch Screen •

 
 

• Coolux & Airscan •

 

Seminar • Training

เรามีความ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานของหน่วยงานและองค์กรมากมาย
ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียของคุณให้กลายเป็นจริงอย่างที่คุณต้องการ และด้วยความคุ้มค่าที่สุด
 
"When all think alike, then no one is thinking."
— Walter Lippman —       

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานทุกคน

            บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มจันวาณิชย์ ผู้นำด้านการให้บริการผลิตสื่อด้านต่างๆ ทั้งสื่อการเรียนการสอน สื่อวิดีทัศน์ สื่อพรีเซ็นเทชั่นมัลติมีเดีย ในรูปแบบต่างๆ มีประสบการณ์ในสายงานนี้กว่า 20 ปี มีความยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกงานทุกคน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้ารับการฝึกงานกับทางบริษัท จะได้รับ

• ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งงานจริง
• มีพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำการทำงานตลอดช่วงการฝึกงาน
• เมื่อนักศึกษาผ่านการทดลองงาน สามารถนำงานที่ได้รับมอบหมายนี้ ทำเป็น Portfolio เพื่อใช้สมัครงานในอนาคต

ตำแหน่งที่รับฝึกงาน

• Content Developer     • Creative    • Graphic Designer

แล้วมาคุยกัน

PABOONMA CREATIVE SOLUTIONS Co., Ltd.
699 ชั้น 7 อาคารกองบุญมา
ถนนสีลม บางรัก กรุุงเทพฯ 10500

Email : piyatida.s@paboonma.com
Tel : 02-635-3339
Fax : 02-237-1977
Mobile : 099-159-4619